ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                 ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ระบบสารสนเทศภายในสำนักวิจัยฯ
สารสนเทศภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา/ราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินอบรม
ข่าวกิจกรรม

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวรับสมัคร/ประกาศ/ผลคัดเลือก
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 903 สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

30 ก.ค.2562 , 15:30:00

ข่าวประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง "การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีการขายทอดตลาด"

21 มิ.ย.2562 , 13:30:00

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่

4435ครั้ง 11 ก.พ. 2562 , 16:11:21

การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2564

1197ครั้ง 04 ก.พ.2562 , 13:18:58

วิดีทัศน์องค์ความรู้
     


รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

ภายในหน่วยงาน
บริการความรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ห้องประชุม-ห้องพัก