ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ                 ปรัชญา : มุ่งพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม   โดยมีการเกษตรเป็นรากฐาน     วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ   เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ

ระบบสารสนเทศภายในสำนักวิจัยฯ
สารสนเทศภายใน
การจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา/ราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิทินอบรม
ข่าวกิจกรรม

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย/บริการวิชาการ
ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2564

325 ครั้ง 09 ก.ย. 2562 , 11:15:23

การจัดทำข้อเสนอการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2564

1197ครั้ง 04 ก.พ.2562 , 13:18:58

วิดีทัศน์องค์ความรู้
     


รศ.ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่

ภายในหน่วยงาน
บริการความรู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ห้องประชุม-ห้องพัก