ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการแบบหมู่คณะในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี”


ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2562 9:21:09     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 67

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด วช.พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ วช. ในบทบาทการบริหารจัดการภาพรวมงานวิจัยของประเทศเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาประเทศ รวมถึงบทบาทภารกิจใหม่ของ วช. ในฐานะหน่วยงานให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ โดยภายในงานมีกิจกรรมทั้งภาคนิทรรศการ และการประชุม/เสวนาทางวิชาการ ประกอบด้วย

๑. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยไทย
๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
๓. นิทรรศการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ ๖๐ ปี นิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรม รวมถึง การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
๔. การเสวนาวิชาการ ว่าด้วยเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม
๕. การฝึกอบรม/สาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในหัวข้อ “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร”และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

          ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.pynx.net/nrct 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 
- หนังสือเชิญ และกำหนดการ “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี”

ข่าวประชาสัมพันธ์    

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ

13/11/2562 10:27:53
85

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขแผนงาน / ชุดโครงการ / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6/11/2562 15:13:56
126

ขอเชิญนักวิจัยที่เสนอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขแผนงาน /ชุดโครงการ/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6/11/2562 11:57:17
235

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 12 วันที่ 26-27 มีนาคม 2563 (Deadline: 13/12/2019)

6/11/2562 9:41:27
139

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ครบรอบ 103 ปี"

30/10/2562 15:45:53
84

เชิญชวนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย และการเสวนา นักจัดการความรู้เพื่อชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

30/10/2562 13:31:15
21

โครงการชุมชนนวัตกรรมและอาสาประชารัฐ

30/10/2562 9:26:09
51

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการแบบหมู่คณะในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี”

18/10/2562 9:21:09
68

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถามบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2562

11/10/2562 16:15:26
121

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการลำไย สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงาน เกษตรกรจาก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

11/10/2562 14:46:25
168